Website

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Sallvas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. De website van Sallvas bevat de mogelijkheid om zowel door Sallvas uitgegeven publicaties als door derden uitgegeven publicaties te downloaden. Sallvas geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze bestanden. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ontstaan door het downloaden, openen of het gebruik van deze bestanden, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid. De website van Sallvas bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Sallvas liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Sallvas. Voor de beschikbaarheid zowel als de inhoud van die sites of bronnen is Sallvas niet verantwoordelijk. Sallvas geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Het technisch functioneren van de internetverbindingen valt onder het risico van de exploitant van de internetverbinding. Sallvas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de internetleverancier. Sallvas vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot onze diensten en geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site. Tevens is Sallvas niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Sallvas in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat. Voor opmerkingen, klachten of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u ons e-mailen. Meer informatie over de voorwaarden voor toegang en gebruik van de site van Sallvas kunt u vinden in de websitevoorwaarden